Trafikmätning

Nevias mätningar bidrar till smidigare och tryggare trafik.

Kartläggning av kommunens infrastrukturtillgångar

Vi kan erbjuda heltäckande tjänster för kartläggning av kommuners infrastrukturtillgångar. Genom att kombinera trafikmätningarna med vägytemätningar och hålrumsmätningar, kan vi göra en noggrann värdering över tillgångarna. Vi analyserar och förädlar mätresultaten och presenterar dem så att nödvändiga underhållsåtgärder visas på ett beskrivande sätt.

Trafikräkning

Trafikräkning utförs för att få fram trafikvolymer, resrutter och andra uppgifter som kan vara intressanta för kunden. Kommuner, städer och statliga myndigheter kan använda resultaten från trafikräkningar bl.a. för planering av vägar, vägklassificering och trafikstyrning. Privata vägandelslag kan också dra nytta av våra tjänster. Tillgång till tillförlitliga trafikuppgifter kan vara avgörande underlag vid budgetering och beslut om understöd för grundförbättrings- och underhållsåtgärder av vägar.

Vi erbjuder heltäckande tjänster för mätning av trafikmängder. Efter kartläggning av kundens utgångsläge, behov och målsättningar, utför vi mätningarna självständigt enligt en överenskommen plan. Ifall behoven ändrar under mätningens gång, kan vi även flexibelt anpassa mätningarna efter den nya situationen. Omfattningen av mätningsuppdragen kan vara allt ifrån från enskilda uppdrag under ett par veckors tid, upp till kontinuerliga, mångåriga avtal.

Trafikflödesmätning

Målet med trafikflödesmätningar är att kartlägga trafikens smidighet och fördelning i väg- och gatunätet. Trafikens fördelning t.ex. från en infartsled till olika stadsdelar eller köpcentra, kan undersökas med trafikflödesmätning. Tack vare mätningen kan man identifiera tidpunkter och orsaker till kösituationer. Informationen kan användas effektivt för att t.ex. ställa in tider på trafikljus. Mätningarna kan utföras som en kontinuerlig tjänst, där kunden får realtidsinformation om trafiksituationen. Mätningar kan också göras med tillfälligt installerad mätutrustning. I dessa fall samlas data in under en begränsad tid, och presenteras senare i beskrivande rapporter enligt kundens önskemål. Mätningen baserar sig vanligtvis på kamera- och bluetooth- skanningsteknik.

Trafikanalys för vägkorsningar

Med hjälp av våra smarta videoanalysverktyg kan vi utföra detaljerade mätningar på trafiken i vägkorsningar, på trafikens sammansättning, på köbildningar, körrutter och fordonsmängder vid olika tidpunkter. Den uppmätta trafikens egenskaper används för att planera smidigare trafikflöden, t.ex. genom att optimera trafikljusens tidsekvenser eller undersöka behovet av flera körfiler.

Tack vare den högt utvecklade bildanalystekniken kan vi klassificera fordon i upp till 7 olika fordonsklasser. Dessutom kan antalet fotgängare och cyklister på skyddsvägar mätas. Alla mätresultat och videomaterialet som ligger till grund för resultaten, finns tillgänglig åt kunden via en WEB-portal.

ADR-övervakning

Årligen transporteras miljontals ton farliga ämnen på våra vägar, t.ex. brännbara vätskor, gaser och frätande ämnen. Nevia kan mäta ADR-transporters tidpunkter, antal, rutter och vilka ämnen som transporteras. Uppgifterna kan användas av väghållare och räddningsmyndigheter som grund för riskanalyser och räddningsplaner.

Med kundens utgångsläge, målsättningar och övervakningens omfattning som grund, planeras och utförs övervakningen enligt kundens önskemål. Resultaten kan, beroende på ändamålet, rapporteras kontinuerligt eller i efterhand. Vid mätningen använder vi oss av kamerateknik om är specialdesignad för att identifiera och läsa av ADR-skyltar på fordonen. Avläsningarna kan vid behov överföras till molntjänster och göras tillgängliga för kunden i realtid.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress
Nevia AB
Kalajoentie 6
85100 KALAJOKI
Finland

FO-nummer: 2164235-2

© Nevia, Andament Group Oy 2020.

Website by © Eagle Media